Back to top
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (3) [10/10/16 07:57]
7. Họ đạo Cái Chanh - 8.Họ đạo Cái Răng - 9.Họ đạo Cái Tắc. (tr.102-107)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (4) [11/10/16 06:45]
10. Họ đạo Chánh Tòa - 11. Họ đạo Cờ Đỏ - 12.Họ đạo Định Môn (tr.108-113)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (5) [12/10/16 23:35]
13. Họ đạo Lộ 20 - 14. Họ đạo Ô Môn - 15. Họ đạo Rạch Gòi (tr.114-119)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (6) [13/10/16 21:39]
16. Họ đạo Rạch Súc - 17. Họ đạo Tòa Giám Mục - 18. Họ đạo Tham Tướng (tr.120-125)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (7) [14/10/16 08:28]
19.Họ đạo Thới Hòa (Lộ 19)- 20. Họ đạo Thới Lai. - 21. Họ đạo Thới Long Xuân (tr. 126-131)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (8) [16/10/16 14:32]
22. Họ đạo Thới Thạnh - 23. Họ đạo Trường Long (Phong Điền). 24.Họ đạo Trường Thành (Ba Mít)
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI [23/10/16 08:44]
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI (Tr, 138-141)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (1) [24/10/16 13:10]
1. Họ đạo Ba Trinh – 2. Họ đạo Bắc Hải – 3. Họ đạo Cồn Mỹ Phước – 4. Họ đạo Đại Hải – 5. Họ đạo Kế sách (tr, 142-151)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (2) [25/10/16 07:00]
6. Họ đạo Kim Phụng – 7. Họ đạo Lương Hiệp – 8. Họ đạo Nam Hải – 9. Họ đạo Nhơn Mỹ - 10. Họ đạo Phụng Hiệp. (tr, 152-161)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (3) [26/10/16 01:42]
11. Họ đạo Phụng Tường – 12 Họ đạo Rạch Vọp – 13. Họ đạo Thái Hải – 14. Họ đạo Thiết An – 15. Họ đạo Trà Canh. (tr, 162-171)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (4) [26/10/16 21:52]
16. Họ đạo Trà Ếch – 17. Họ đạo Trung Hải – 18. Họ đạo Từ Xá – 19. Họ đạo Vinh Phát – 20. Họ đạo Xuân Hòa. (tr, 172-181)
TỔNG QUAN VỀ HẠT TRÀ LỒNG [27/10/16 11:13]
Gồm 18 Họ đạo + 1 giáo điểm + 21 Linh mục + 35 Nữ tu (tr,182-185)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (1) [28/10/16 04:41]
1. Họ đạo Bôna - 2. Họ đạo Cái Trầu - 3. Họ đạo Đồng Lào - 4. Họ đạo Đường Láng - 5.Họ đạo Fatima - 6.Họ đạo Hậu Bối (tr,186-197)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (2) [28/10/16 22:26]
7. Họ đạo Kinh Đức Bà – 8. Họ đạo Kinh Lý – 9. Họ đạo Mỹ Phước – 10. Họ đạo Ngã Năm – 11. Họ đạo Ô Ven – 12. Họ đạo Tân Lập (tr, 198-209)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (3) [29/10/16 13:38]
13. Họ đạo Tân Thành – 14. Họ đạo Thánh Tâm – 15. Họ đạo Trà Cú – 16. Họ đạo Trà Lồng – 17. Họ đạo Trà Rằm – 18. Họ đạo Vĩnh Lợi. (tr, 210-221)
TỔNG QUAN VỀ HẠT VỊ THANH [31/10/16 01:34]
15 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 17000 giáo dân + 18 Lm (tr,222-225)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (1) [31/10/16 13:01]
1. Họ đạo Bảy Ngàn - 2. Họ đạo Cái Nhum - 3. Họ đạo Long Mỹ - 4. Họ đạo Lương Hòa - 5. Họ đạo Lương Thiện (tr, 226-235)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (2) [02/11/16 13:21]
6.Họ đạo Tân Phú - 7. Họ đạo Tôma - 8. Họ đạo Thánh Phụng - 9. Họ đạo Trà Ban - 10. Họ đạo Vị Hưng (tr, 236-245)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (3) [05/11/16 02:06]
11. Họ đạo Vị Thanh – 12. Họ đạo Vị Thủy – 13. Họ đạo Vị Tín – 14. Họ đạo Vịnh Chèo – 15. Họ đạo Xavie . * Giáo điểm Cầu Móng (tr,246-257)
TỔNG QUAN VỀ HẠT SÓC TRĂNG [06/11/16 05:21]
Gồm 20 Họ đạo + 6 Giáo điểm + 24 Lm + 35 Nữ tu + 31.658 Giáo dân (tr, 258-261)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (1) [06/11/16 22:55]
1. Họ đạo Ba Rinh - 2. Họ đạo Bãi Giá - 3.Họ đạo Chàng Ré - 4. Họ đạo Cồn Tròn - 5. Họ đạo Đại Ngãi (tr, 262-271)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (2) [08/11/16 13:12]
6. Họ đạo Đại Tâm - 7. Họ đạo Hòa Hinh - 8. Họ đạo Hòa Lý - 9. Họ đạo Hòa Thượng - 10. Họ đạo Long Phú (tr, 272-281)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (3) [14/11/16 07:22]
11. Họ đạo Mỹ Xuyên - 12. Họ đạo Ngan Rô - 13. Họ đạo Nhu Gia - 14. Họ đạo Rạch Tráng - 15.Họ đạo Sa Keo (tr, 282-291)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (4) [15/11/16 07:04]
16. Họ đạo Sóc Trăng - 17. Họ đạo Thánh Giuse - 18.Họ đạo Tam Sóc - 19. Họ đạo Tân Thạnh - 20. Họ đạo Trung Bình -* Giáo điểm Phú Lộc - * Giáo điểm Châu Hưng (tr,292-303)
TỔNG QUAN VỀ HẠT BẠC LIÊU [16/11/16 01:36]
20 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 24 Lm + 40 Tu sĩ + 20.440 Giáo dân (tr, 304-307)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (1) [18/11/16 07:12]
1. Họ đạo Bạc Liêu - 2. Họ đạo Bến Bàu - 3. Họ đạo Chủ Chí - 4. Họ đạo Đất Sét - 5. Họ đạo Đức Mẹ HXLT (tr, 308-317)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (2) [19/11/16 03:22]
6. Họ đạo Gành Hào – 7. Họ đạo Giá Rai – 8. Họ đạo Giồng Nhãn – 9. Họ đạo Giuse – 10. Họ đạo Hòa Bình (tr, 318-327)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (3) [21/11/16 01:08]
11. Họ đạo Khúc Tréo - 12. Họ đạo Long Hà - 13. Họ đạo Nàng Rền - 14. Họ đạo Ninh Sơn - 15. Họ đạo Phêrô (tr, 328-337)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (4) [23/11/16 23:39]
16. Họ đạo Tắc Sậy - 17.Họ đạo Vĩnh Hậu - 18. Họ đạo Vĩnh Hiệp - 19. Họ đạo Vĩnh Mỹ - 20.Họ đạo Vô Nhiễm - * Giáo điểm Vĩnh Phú - * Giáo điểm Kinh Tư - * Giáo điểm Tân Tiến (tr,338-349)
TỔNG QUAN VỀ HẠT CÀ MAU [28/11/16 07:48]
Gồm 20 Họ đạo + 7 giáo điểm + 27 Linh mục + 72 Nữ tu + 31.964 giáo dân theo tk năm 2014 (tr,350-353)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (1) [29/11/16 02:43]
1.Họ đạo Ao Kho - 2.Họ đạo Bàu Sen - 3.Họ đạo Cà Mau - 4.Họ đạo Cái Cấm - 5.Họ đạo Cái Đôi Vàm (tr,354-363)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (2) [04/12/16 02:13]
6. Họ đạo Cái Rắn - 7. Họ đạo Cây Bốm - 8. Họ đạo Hòa Thành - 9. Họ đạo Hòa Trung - 10. Họ đạo Huyện Sử (tr, 364-373)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (3) [06/12/16 07:25]
11. Họ đạo Kênh Ba – Các giáo điểm U Minh, Rau Dừa, Kinh Ngang,Năm Căn, Xẻo Lá, Đất Mũi, Lung Mên, Rạch Gốc, Kinh Ba Mươi. – 12. Họ đạo Khánh Hưng – 13. Họ đạo Kinh Nước Lên – 14. Họ đạo Quản Long – 15. Họ đạo Sông Đốc (tr, 374-383)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (4) [11/12/16 13:30]
16. Họ đạo Số 6 La Cua - 17. Họ đạo Tắc Vân - 18. Họ đạo Tân Lộc - 19. Họ đạo Thới Bình - 20. Họ đạo U Minh (tr,384-393)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Thay lời kết [12/12/16 21:16]
Từ con số chưa đầy 50.000 giáo dân, không quá 50 linh mục, và không hơn 100 họ đạo lớn nhỏ lúc ban đầu, đến nay Chúa ban cho Giáo phận đã có trên 180.000 giáo dân, 214 linh mục, với 18 Hội Dòng nam nữ phục vụ, 12 đoàn thể và trên 138 họ đạo. (tr,394-400)
[1] 2 Next
Bạn đang xem trang 1/1(có tất cả 42 mục)
TIN NỔI BẬT
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

SCĐ CHÚA NHỰT V MC A
SCĐ CHÚA NHỰT V MC A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017 Phó tế Phêrô Trương Lê Đệ

TIN MỚI CẬP NHẬT
CON ĐÃ TIN THẦY - BCYL CN 4MC A
H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (Câu 51 & 52).
THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CN PHỤC SINH - CN 4PHỤC SINH.
LỊCH THÊM SỨC GPCT 2017 (ĐÃ BỔ SUNG)
Khóa I. Từ 8g00 ngày 22-04-2017 đến 12g00 ngày 23-04-2017. Khóa II. Từ 8g00 ngày 20-05-2017 đến 12g00 ngày 21-05-2017.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chuẩn Miễn Chế Tài Người Tổ Chức Hôn Phối Bất Hợp Pháp
: “Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp - nơi các gia đình - là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương” .
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
Quyền Năng và Yêu Thương
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con được sống lại trong niềm tin vào Chúa để chúng con được sống dồi dào trong tình thương của Chúa. Amen.

ÐỨC GIÊSU LÀM ANH ĐƯỢC LÀNH MẠNH
Như người bệnh trong Tin Mừng, đã ba mươi tám năm nhưng anh vẫn kiên nỗ lực…Anh vẫn không bỏ cuộc.

MIỀN SINH, CÕI TỬ
Sinh – Tử là hai thái cực, hai đầu “mở” và “đóng” của cuộc lữ hành trần gian. Thật vậy, chính Chúa Giêsu cũng đã qua hai “ngưỡng” này – từ Belem tới Can-vê.

Nét Đẹp Của Người Ngồi Xuống…!
Xin cho mọi người luôn biết ngồi xuống và ngồi xuống để nét đẹp rạng tỏa cho đời, để tình yêu thương được lên ngôi giữa cái thế giới còn quá khác biệt hôm nay.

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN
Trong Mùa Chay này, Bạn sẽ làm gì để nhận ra con người thực của mình và quyết tâm tu sửa các thói hư tật xấu để ngày càng nên hoàn thiện giống như Đức Giê-su hơn ?

SỰ SÁNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ BÓNG TỐI CỦA CON NGƯỜI
Chúa Nhật Thứ III năm A với chủ đề Đức Giêsu là nguồn sống. Chúa Nhật Thứ IV hôm nay, phụng vụ lời Chúa mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu là Ánh Sáng.

ĐỨC GIÊSU ÁNH SÁNG TRẦN GIAN.
Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.

Nguồn sáng thật
Đức Giêsu là nguồn sáng của đời tôi. Tôi có để ánh sáng của Người chiếu soi những góc khuất của cuộc đời tôi không?

TỐI SÁNG
Lạy Chúa Cha từ ái, lạy Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng thật, xin cho con đủ can đảm để có thể mạnh dạn nói và nói thay cho nhiều người không dám nói: CON TIN

Xin Mở Mắt Con
Xin Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh thật đáng trân trọng

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23-29/03/2017

LIÊN KẾT WEBSITE